OSLÁVTE S NAMI NOVÚ SPOLUPRÁCU S PROGRAMOM RTVS | S kódom "CYKLOPOTULKY" získate  zľavu -10% na celý nákup!

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Veehled Eyewear s.r.o.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločnosťou Veehled Eyewear s.r.o IČO: 19835884, so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, Česká republika (ďalej, ako „predávajúci“).

 1. Záruka za akosť
  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:
   1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie také vlastnosti, potom také, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho a/alebo výrobcu;
   2. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na, ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa;
   3. je vec v zodpovedajúcom množstve alebo miere;
   4. vyhovuje vec požiadavkám právnych predpisov.
  2. Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontrolovať preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.
  3. Kupujúci je povinný pri prevzatí od prepravcu riadne skontrolovať stav preberaného tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov podľa prepravného listu.
 2. Spôsob uplatnenia reklamácie
  1. Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej ako „reklamácia“) musia byť uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
  2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho na korešpondenčnej adrese uvedenej v Kontaktoch  
  3. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.
  4. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u osoby, ktorá je na to určená v príslušnom záručnom liste a/alebo v príslušnom daňovom doklade, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.
  5. Kupujúci je povinný pri reklamácii doložiť dátum kúpy daného tovaru, a to najmä predložením príslušného daňového dokladu a/alebo záručného listu, príp. iným vierohodným spôsobom.
  6. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny daného tovaru.
  7. Kupujúci vyplní reklamačný formulár uvedený na tejto webovej stránke a odošle ho spoločne s relevantnou faktúrou a reklamovaným tovarom na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

 3. Lehoty na uplatnenie a vybavenie reklamácie
  1. Ak predávajúci poskytol nad rámec zákonných povinností (najmä zákonnej lehoty) záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ záručný list alebo zmluva neustanovuje inak.
  2. Lehota na uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ktorý je uvedený v daňovom doklade alebo na záručnom liste či inom takomto dokumente.
  3. Záručná lehota pre spotrebiteľa je pre nový tovar 24 mesiacov.
  4. Predávajúci poskytuje záruku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (tj pre podnikateľov), v prípade, že nie je u daného tovaru výslovne uvedené, že sa záruka vzťahuje len na spotrebiteľa.
  5. Pri spotrebnom tovare je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vád iba do dátumu vyznačeného na obale takého tovaru, ak je táto lehota kratšia, ako lehota uvedená v ods. 3 tohto reklamačného poriadku.
  6. Kupujúci je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že je na tovare vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie.
  7. Ak reklamuje kupujúci tovar oprávnene, nebeží lehota na reklamáciu po dobu, počas ktorej je tovar v oprave, a kupujúci ho nemôže užívať.
  8. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady.
  9. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristika vytýkanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.
  10. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie.
  11. V prípade vyriešenia reklamácie výmenou tovaru nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia, ale pokračuje beh lehoty reklamovaného tovaru.

 4. Výnimky zo zodpovednosti za vady
  Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch:
   1. ak je vada na tovare v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny;
   2. ak je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením tovaru;
   3. vada na tovare vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy veci;
   4. ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v čase prevzatia tovaru kupujúcim;
   5. mechanické poškodenie tovaru;
   6. vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
   7. vykonanie nekvalifikovaného zásahu či zmena parametrov;
   8. zanedbanie kontroly zásielky kupujúcim vrátane obalov pri prevzatí tovaru od dopravcu a následným zistením vady podľa čl. V.12 uvedeného v Obchodných podmienkach
   9. používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je predajcom alebo výrobcom určené;
   10. poškodenie v dôsledku vyššej moci;

 5. Záverečné ustanovenia
  Vo vzťahu k splneniu povinnosti podľa § 14 zákona č. 634/1992 Zb. predávajúci informuje kupujúceho o možnosti využiť pre prípadné mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov Českú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz), ktorá je notifikovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2024.