OSLÁVTE S NAMI NOVÚ SPOLUPRÁCU S PROGRAMOM RTVS | S kódom "CYKLOPOTULKY" získate  zľavu -10% na celý nákup!

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Veehled Eyewear s.r.o.

Spoločnosť Veehled Eyewear s.r.o., so sídlom na adrese Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884, venuje osobitnú pozornosť ochrane osobných údajov a súkromiu svojich zákazníkov. V tejto časti nájdete informácie o našich zásadách spracovania osobných údajov, vrátane analýzy správania návštevníkov na našich webových stránkach a vašich práv v tejto súvislosti.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Vaše údaje spracovávame s najvyššou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi, aby sme zabezpečili ich primeranú ochranu.

Vyzývame Vás, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali. Pri získavaní vašich osobných údajov sa vždy odkazujeme na tieto zásady a poskytujeme vám možnosť sa s nimi oboznámiť. Snažíme sa, aby boli tieto zásady čo najzrozumiteľnejšie. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať pre ďalšie vysvetlenie.

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a ďalej v súlade so zákonom č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "Zákon").

Tieto zásady sú účinné od 01. 01. 2024.

 

 1. Definície Pojmov
  1. Subjekt údajov: Fyzická osoba, teda spotrebiteľ alebo osoba samostatne výdělečně činná (živnostník), ktorá je predmetom osobných údajov. Táto osoba je tiež označovaná ako "Vy", "zákazník" alebo "kupujúci".
  2. Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi. Identifikovateľná fyzická osoba môže byť priamo alebo nepriamo určená, napríklad pomocou mena, identifikačného čísla, údajov o polohe, sieťového identifikátora alebo prostredníctvom špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity.

  3. Správca: Subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. V tomto prípade je správcom osobných údajov spoločnosť Veehled Eyewear s.r.o. so sídlom Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 19835884.

  4. Spracovateľ: Entita, ktorá na základe právnych predpisov alebo poverenia od správcu spracováva osobné údaje v mene správcu. To môže zahŕňať "obchodných partnerov" alebo "partnerov", ktorí spracovávajú údaje na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

  5. Účel Spracovania Osobných Údajov: Konkrétny dôvod, prečo sa osobné údaje spracovávajú. Môže ísť napríklad o plnenie zmluvy, správu užívateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných správ alebo cielené zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov.

  6. Cookies: Krátke textové súbory uložené vo vašom webovom alebo mobilnom prehliadači. Väčšina cookies obsahuje jedinečný identifikátor - ID súboru cookie, čo je reťazec znakov priradený webovými stránkami a servermi konkrétnemu prehliadaču, ktorý cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam rozlišovať a identifikovať jednotlivé prehliadače. Cookies slúžia na zlepšenie funkčnosti webových stránok, vyhodnocovanie ich návštevnosti a efektívnejšie cielenie marketingových aktivít. Pri prezeraní našich webových stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 2. Aké osobné údaje spracováva spoločnosť Veehled Eyewear s.r.o.?

  Veehled Eyewear s.r.o. a jeho zmluvní spracovatelia spracovávajú nasledujúce kategórie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účelmi spracovania:
  1. Identifikačné a adresné údaje: Základné identifikačné a doručovacie údaje zákazníka ako sú: meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ.
  2. Elektronické kontaktné údaje: Údaje pre komunikáciu medzi nami a zákazníkom typicky telefónne číslo a e-mailová adresa.
  3. Iné elektronické údaje: Údaje zhromažďované automaticky elektronicky, ako sú IP adresa, cookies, identifikátory na sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom.
  4. Ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: Údaje potrebné pre zmluvné vzťahy, ako je číslo bankového účtu, údaje o využívaní služieb Veehled Eyewear s.r.o. a pod.
  5. Ďalšie osobné údaje: Údaje, ktoré zákazník poskytuje dobrovoľne nad vyššie uvedenými, napríklad v objednávkových formulároch, ďalších dokumentoch alebo pri komunikácii so spoločnosťou, vrátane akýchkoľvek neskorších aktualizácií týchto údajov.


 3. Pôvod osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť Veehled Eyewear s.r.o.


  Spôsob spracovania osobných údajov a nakladanie s nimi spoločnosťou Veehled Eyewear s.r.o. závisí na ich zdroji:
  1. Údaje Poskytnuté Priamo od Zákazníkov:
   Tieto údaje zahŕňajú informácie, ktoré zákazník dobrovoľne poskytuje pri objednávaní služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo pri prihlásení sa k odberu newslettera. Medzi tieto údaje patrí:
    • Identifikačné a adresné údaje
    • Elektronické kontaktné údaje
    • Ďalšie osobné údaje súvisiace so zmluvným vzťahom
  2. Údaje Získané Automaticky:

   Pri prehliadaní našich webových stránok automaticky získavame určité údaje. Medzi tieto údaje patria:

    • Cookies
    • Informácie o webovej stránke, z ktorej ste prišli na našu stránku
    • IP adresu
    • Dátum a doba prístupu na webové stránky
    • Vyhľadávacie dotazy
    • Kód odpovede HTTP a HTTPS
    • Prenášané skupiny dát
    • Údaje o používanom prehliadači a operačnom systéme počítača
   Tato kombinace údajů poskytnutých přímo zákazníky a údajů získaných automaticky nám umožňuje lépe pochopit potřeby našich zákazníků, nabízet jim produkty, které odpovídají jejich preferencím a zlepšovat naše služby.

   Prečo sú Vaše osobné údaje spracovávané?

   Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou Veehled Eyewear s.r.o. spracovávané na nasledujúce účely:

    1. Plnenie zmluvného vzťahu:
     1. Účel: Na základe zmluvy s nami máte nárok na poskytnutie objednaných produktov. Naopak, my máme nárok na zaplatenie dohodnutej ceny. Aby sme mohli splniť svoju časť (doručiť tovar) a overiť plnenie Vašej časti záväzku, potrebujeme spracovávať Vaše identifikačné a adresné údaje, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (napr. číslo účtu atď.).
     2. Právny základ: Spracovanie osobných údajov na účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami v súlade s čl. 6 odsekom 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť.
     3. Doba uloženia: Doba uloženia údajov je určená dobou trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami.
    2. Správa zákazníckych účtov:
     1. Účel registrácie: Na našej webovej stránke ponúkame možnosť registrácie, vďaka ktorej môžete upravovať svoje preferencie. Pre spracovanie registrácie vyžadujeme vašu e-mailovú adresu a môžete nám dobrovoľne poskytnúť vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Tieto informácie nám umožňujú zjednodušiť proces objednávky našich služieb a ponúknuť vám zákaznícke benefity..
     2. Právny základ spracovania: Základom pre správu vášho zákazníckeho účtu a osobných údajov, ktoré nám pre účely jeho zriadenia poskytujete je v súlade s čl. 6 odsekom 1 písm. a) Nariadenia v spojení s § 7 odsekom 2 Zákona Váš súhlas, ktorého udelenie je úplne dobrovoľné. Aby sme umožnili registráciu, je nevyhnutný váš súhlas so spracovaním e-mailovej adresy. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.
     3. Dĺžka uchovávania údajov: Údaje uchovávame po dobu platnosti vášho súhlasu. Neaktivita v zákazníckom účte po dobu štyroch rokov bude považovaná za odvolanie tohto súhlasu.

    3. Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií:
      1. Účel spracovania údajov: Vaše informácie sa využívajú na riešenie vašich otázok, spracovanie vašich podnetov a sťažností prostredníctvom našej zákazníckej služby. Tiež vás môžeme osloviť s žiadosťou o vyplnenie dotazníka na zistenie vašej spokojnosti. V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom sociálnych sietí, majte na vedomí, že spracovanie poskytnutých údajov sa riadi pravidlami daných sociálnych sietí, na ktoré nemáme vplyv. Vaše údaje tiež využívame na informovanie o stave objednávky a upozornenie na nezaplatené čiastky. Ak vaša objednávka nebude dokončená, môžeme vás kontaktovať e-mailom alebo SMS s pripomenutím a ponukou špeciálnej výhody pre jej dokončenie. Tento postup považujeme za prospešný, pretože vám umožňuje ľahko dokončiť objednávku bez potreby opätovného hľadania služieb. Okrem toho spracovávame vaše údaje aj pri uplatňovaní vašich práv týkajúcich sa vadného plnenia a pri ochrane vašich práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov.
      2. rávny základ spracovania: Základom pre spracovanie osobných údajov v rámci komunikácie so zákazníkmi, hodnotenia ich spokojnosti a riešenia ich podnetov, sťažností alebo reklamácií je legitímny záujem našej spoločnosti na udržaní kontaktu so zákazníkmi. Poskytnutie vašich osobných údajov pre tieto účely nie je povinné ani vyžadované zákonom či zmluvou. Preto nie je vašou povinnosťou nám tieto informácie poskytovať a poskytujete nám ich len dobrovoľne. Zákonným dôvodom pre spracovanie takto poskytovaných osobných údajov je teda váš súhlas v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. a) Nariadenia.
      3. Doba uchovávania údajov: Údaje sú uchovávané po dobu existencie zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a našou spoločnosťou a po jeho ukončení sú uložené ďalších 4 roky.

     • Zasielanie obchodných správ a ponúk naše služby

      1. Účel zasielania informácií: Pravidelne posielame e-mailové aktualizácie o našich službách zákazníkom, ktorí s ich prijímaním súhlasili. Každá z týchto správ obsahuje odkaz, cez ktorý sa môžete ľahko odhlásiť z ďalších správ. Nastavenie prijímania marketingových správ môžete kedykoľvek upraviť vo vašom používateľskom profile. Ak už ste naším zákazníkom a napríklad ste u nás už niečo objednali, môžeme využiť vašu e-mailovú adresu na posielanie informácií o podobných produktoch, pokiaľ proti tomu nenamietate. V iných prípadoch budeme po vás žiadať výslovný súhlas s prijímaním marketingových správ o našich produktoch, akciách a promo akciách. Informácie, ktoré nám poskytnete, spolu s ďalšími získanými údajmi, ako sú vaše interakcie s našimi webovými stránkami, história objednávok alebo účasť na akciách, používame na cielenie našich marketingových správ. Váš súhlas s prijímaním týchto informácií budeme žiadať v súlade s platnými právnymi predpismi.
      2. Právny základ pre zasielanie informácií: Zasielanie marketingových správ a prezentácia našich služieb vychádza buď z vášho súhlasu, alebo z našeho legitímneho záujmu o priamy marketing v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. a) a f) Nariadenia a Zákona. Váš súhlas s poskytovaním osobných údajov je úplne dobrovoľný a nevyhnutný pre možnosť zasielania týchto informácií. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Nejde o povinnosť stanovenú zákonom alebo zmluvou, a preto nemusíte poskytovať tieto informácie, ak si to nepripravujete.
      3. Doba uchovávania údajov: Uchovávame vaše údaje po dobu, kým máte udelený súhlas s ich spracovaním. Ak neotvoríte žiadne z našich obchodných správ po dobu 3 rokov, budeme to považovať za odvolanie vášho súhlasu alebo ukončenie nášho oprávneného záujmu.
     • Použitie údajov pre priamy marketing a personalizáciu

      1. Účel personalizácie obsahu a reklamy: Využívame technológie na personalizáciu obsahu a reklám, aby sme našim návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše webové stránky a služby, ponúkali relevantné reklamy na partnerských platformách. Naším cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré zodpovedajú vašim skutočným záujmom, nie nesúvisiaci obsah. Personalizácia je založená na vašej histórii objednávok, preferenciách a aktivitách na našich aj tretích stránkach, vrátane sociálnych sietí, a je umožnená najmä vďaka súborom cookies. Informácie o tom, ako spravovať vaše preferencie týkajúce sa cookies, nájdete v našich Zásadách cookies.
      2. Právny základ pre personalizáciu a marketing: Spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a vytvárania personalizovaného obsahu a reklám sa opiera buď o váš súhlas, alebo o naše oprávnené záujmy v oblasti priameho marketingu v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. a) a f) Nariadenia a Zákona. Poskytnutie údajov na základe súhlasu je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre prispôsobenie obsahu a reklám vašim potrebám. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytovanie osobných údajov pre tieto účely nie je vyžadované zákonne ani zmluvne, a preto nie je vašou povinnosťou nám ich pre tento účel poskytovať. Napriek tomu automaticky spracovávame niektoré údaje pri vašej návšteve našich webových stránok.
      3. Dĺžka uchovávania údajov a cookies: Vaše údaje uchovávame po dobu platnosti vášho súhlasu. Dĺžka uchovávania cookies sa líši podľa ich typu. Relačné cookies sú aktívne len po dobu, kým je váš prehliadač otvorený, a sú automaticky vymazané po jeho zatvorení. Trvalé cookies zostávajú uložené vo vašom prehliadači aj po jeho vypnutí, až do doby ich expirácie alebo manuálneho odstránenia. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš počítač pri ďalšom otvorení prehliadača a prehliadaní internetu. Podrobnejšie informácie o cookies a ich uchovávaní nájdete v našich Zásadách cookies.

        • Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýza návštevnosti našich webových stránok a vaše správanie na webových stránkach:
         1. Účel zlepšenia služieb a analýzy webovej aktivity: Spoločnosť Veehled Eyewear s.r.o. sa zaväzuje neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a poskytovať vám čo najlepšie zážitky. Na tento účel analyzujeme vaše interakcie s našimi službami, vrátane vašich telefónnych hovorov, odpovedí na dotazníky, aktivít na webových stránkach, záujmu o určité produkty a služby a ďalších. Informácie o vašej návštevnosti, frekvencii prezerania stránok, type použitého zariadenia, dobe strávenej na stránke a ďalších zbierame, aby sme identifikovali oblasti na zlepšenie a prispôsobili obsah vašim potrebám. Spolupracujeme s analytickými partnermi, ktorí nám pomáhajú zbierať a analyzovať údaje o vašom používaní našich stránok, vrátane IP adresy, geografickej polohy, typu a jazyka prehliadača a ďalších, aby sme získali prehľad o tom, ako stránky používate. Používame súbory cookies, pixelové značky a podobné technológie na zabezpečenie lepšieho obsahu, monitorovanie reklám a identifikáciu problémov pre ich následné riešenie. Taktiež môžu byť tretie strany poverené vykonávaním webovej reklamy v mene našej spoločnosti, pričom využívajú tieto technológie na cielenie reklám na základe vašich návštev na našich stránkach. Ak si nepriate, aby boli vaše údaje zbierané pomocou týchto technológií, môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby tieto technológie automaticky odmietol alebo vám umožnil rozhodnúť sa o ich prijatí. Viac informácií o tom, ako spravovať vaše preferencie týkajúce sa cookies, nájdete v našich Zásadách cookies.
         2. Právny základ: Spracovanie vašich osobných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu našich služieb a analyzovať vašu aktivitu na našich webových stránkach je založené na vášom súhlase alebo na našom oprávnenom záujme v oblasti priameho marketingu v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) Nariadenia a Zákona. Poskytnutie osobných údajov je založené na vašej dobrovoľnej báze a je nevyhnutné pre nás, aby sme mohli zlepšovať naše služby a analyzovať návštevnosť webu a vaše správanie na ňom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie údajov na tieto účely nie je vyžadované zákonom alebo zmluvou, a preto nie je vašou povinnosťou nám ich poskytovať. Napriek tomu určité údaje automaticky spracovávame pri vašej interakcii s našimi webovými stránkami.
         3. Doba uchovávania údajov a cookies: Vaše údaje budú uchovávané po dobu platnosti vášho súhlasu. Pokiaľ ide o súbory cookies, ich uchovávacia doba sa líši podľa typu. Relačné cookies (session cookies) sú aktívne len do doby, kým nezatvoríte váš prehliadač a potom sú automaticky vymazané. Naopak trvalé cookies (persistent cookies) zostávajú uložené vo vašom prehliadači aj po jeho vypnutí, až do uplynutia ich platnosti alebo kým ich manuálne nevymažete. Tieto cookies umožňujú rozpoznať váš počítač pri ďalšom spustení prehliadača. Ďalšie informácie o cookies a ich uchovávacej dobe nájdete v našich  Zásadách cookies.

        • Realizácia zákazníckej súťaže a doručovanie výhier::
         1. Účel spracovania údajov v rámci súťaže: Občas organizujeme súťaže pre našich zákazníkov, pri ktorých spracovávame vaše osobné údaje špecifikované v pravidlách súťaže, obvykle vašu e-mailovú adresu a celé meno, aby bolo možné súťaž riadne uskutočniť a výhry doručiť.
         2. Právny základ spracovania údajov: Vaša účasť v našej zákazníckej súťaži a súvisiace spracovanie osobných údajov je založená na vašom súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre účasť v súťaži. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
         3. Doba uchovávania údajov: Uchovávame vaše údaje po dobu nevyhnutnú pre správne uskutočnenie zákazníckej súťaže.

        • Ochrana našich práv, majetku či bezpečnosti, a práv, majetku či bezpečnosti ostatných osôb:
         1. Účel prevencie a odhalenia podvodov: Využívame údaje o vašom používaní našich webových stránok a informácie o vašich objednávkach na prevenciu a odhalenie možných podvodov, zneužitia, nelegálneho užívania a porušenia našich obchodných podmienok. Taktiež slúži k zabezpečeniu dodržiavania rozhodnutí súdov alebo iných právnych autorít, štátnej správy alebo k dodržiavaniu platných právnych predpisov.
         2. Právny základ pre spracovanie údajov: Spracovanie vašich osobných údajov v kontexte ochrany našich práv a majetku alebo práv a majetku tretích strán je založené na zákonných povinnostiach alebo na našom legitímnom záujme ochrániť tieto hodnoty. Poskytovanie osobných údajov pre tieto účely nie je zákonne alebo zmluvne vyžadované, a teda nie je vašou povinnosťou nám tieto údaje poskytovať. Avšak, niektoré údaje spracovávame automaticky pri vašej návšteve našich webových stránok.
         3. Doba uchovávania údajov: Vaše údaje uchovávame po dobu 4 rokov od ukončenia akéhokoľvek zmluvného vzťahu s nami alebo 4 roky od dátumu ich získania.

        • Účtovné a daňové účely:
         1. Účel spracovania pre účtovné a daňové účely: Musíme spracovávať vaše osobné údaje na splnenie požiadaviek účtovných a daňových právnych predpisov. Toto spracovanie je nevyhnutné na dodržanie platných zákonov v týchto oblastiach.
         2. Právny základ pre spracovanie údajov: Spracovanie vašich osobných údajov pre účely účtovnej a daňovej správy je odôvodnené našou zákonnou povinnosťou. Sme povinní tieto údaje o vás spracovávať v súlade s právnymi požiadavkami.
         3. Dĺžka uchovávania údajov: Vaše osobné údaje pre účtovné a daňové účely uchovávame po dobu požadovanú právnymi predpismi, čo je v prípade účtovných údajov obvykle 10 rokov.

        • Plnenie ďalších právnych povinností:
         1. Účel plnenia právnych povinností: Okrem účtovných a daňových záležitostí musíme dodržiavať aj ďalšie zákonné požiadavky, ktoré môžu zahŕňať rôzne aspekty našej činnosti.
         2. Právny základ pre plnenie ostatných povinností: Spracovanie osobných údajov v rámci plnenia ostatných právnych povinností je založené na zákonných požiadavkách. Je našou povinnosťou tieto údaje spracovávať, aby bolo zabezpečené dodržiavanie platných právnych predpisov.
         3. Dĺžka uchovávania údajov pre ostatné právne povinnosti: Osobné údaje, ktoré spracovávame kvôli plneniu ostatných právnych povinností, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
         4. V prípade uzatvorenia zmluvy uchovávame vaše osobné údaje po dobu dlhšiu ako len po dobu trvania našej spolupráce až do dodania tovaru, napríklad z dôvodu možného odstúpenia od zmluvy, reklamácií, uplatňovania nárokov na náhradu škody a podobne. Podľa právnych predpisov, ktoré upravujú účtovníctvo, sme povinní uchovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa dané plnenie uskutočnilo.
         5. Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu a v primeranom rozsahu. Dĺžka uchovávania vašich konkrétnych osobných údajov je potom určená nasledovne:
          1. počas trvania zmluvného vzťahu medzi nami;
          2. po dobu nevyhnutne nutnú na ochranu našich práv a po dobu nevyhnutne nutnú na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov (až 4 roky);
          3. po dobu trvania našich prípadných ďalších oprávnených záujmov (až 4 roky);
          4. po dobu stanovenú právnymi predpismi (až 10 rokov).

     • Komu sú osobné údaje spřístupnené?

      Vaše osobné údaje majú prístup predovšetkým naši zamestnanci, ktorí ich potrebujú na poskytovanie našich produktov a služieb. Ďalej zdieľame vaše údaje s starostlivo vybranými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú s prevádzkou a zlepšovaním našich služieb. Zabezpečenie vašich údajov je pre nás prioritou, a preto spolupracujeme len s partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť adekvátnu ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím. Títo partneri môžu vaše údaje spracúvať len na základe zmluvy, ktorá obsahuje záväzok k mlčanlivosti a zakazuje využitie údajov pre iné účely
       1. Vaše osobné údaje sú zdieľané s vybranými partnermi s cieľom zabezpečenia a optimalizácie našich služieb. Medzi partnerov patria:
        1. Dopravcovia: Spolupracujeme s dopravnými službami, ktoré zabezpečujú prepravu a doručenie našich produktov k vám.
        2. AAnalytické služby: S cieľom zlepšiť váš užívateľský zážitok spolupracujeme s partnermi špecializujúcimi sa na analýzu webu. Tieto analýzy nám pomáhajú pochopiť, ako používate naše webové stránky, čo hľadáte a ako môžeme naše stránky pre vás urobiť prehľadnejšie a užitočnejšie.
        3. Technologické a IT služby: Na správne fungovanie našich služieb spolupracujeme s rôznymi technologickými a IT partnermi. Títo partneri nám poskytujú nevyhnutnú technickú podporu, zabezpečujú hosting, cloudové služby, zabezpečenie webu a ďalšie technologické služby.
        4. Pre účinné a efektívne poskytovanie našich služieb je nevyhnutná spolupráca s širokou škálou partnerov, ktorí nám pomáhajú s rôznymi aspektmi našej činnosti. Medzi týchto partnerov patria:
         1. Poskytovatelia IT a komunikačných služieb, vrátane cloudových úložísk a hostingu,
         2. Firmy zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu našich služieb a webových stránok,
         3. Analytické služby,
         4. Experti na účtovníctvo a daňové poradenstvo,
         5. Služby podpory a asistencie zákazníkom,
         6. Poskytovatelia platobných služieb a platobných brán,
         7. Prevádzkovatelia sociálnych sietí,
         8. Právni poradcovia a advokáti,
         9. Služby tlače a poštovných a kuriérskych služieb,
         10. Partneri zapojení do vernostných programov, organizácie konferencií, seminárov a ďalších akcií.
         11. Partneri zameraní na priamy marketing a poskytovatelia technických riešení, ktorí nám umožňujú ponúkať personalizovaný obsah a reklamy.
         12. Marketingové agentúry, ktorým poskytujeme určité údaje pre lepšie cielenie našich reklám, aby boli čo najpresnejšie zamerané na naše služby.
       2. Na zlepšenie vášho užívateľského zážitku na našich webových stránkach vám poskytujeme informácie a odporúčania na základe vašich predchádzajúcich interakcií a poskytnutých údajov, vrátane pripomienok nevybavených objednávok.

       3. Na zabezpečenie, že naša reklama dosahuje relevantné publikum, zdieľame vaše osobné údaje, vrátane e-mailovej adresy, s poskytovateľmi technických riešení.

       4. Osobné údaje sa tiež poskytujú orgánom verejnej správy v nevyhnutných prípadoch, ako je vymáhanie práva, prevencia, odhalovanie alebo stíhanie trestných činov a podvodov, alebo keď to vyžaduje zákon. Tieto orgány zahŕňajú políciu, prokuratúru, súdy a finančné úrady. Prenos osobných údajov týmto subjektom je výnimočný a riadi sa právnymi požiadavkami.

     • Prenos osobných údajov našich zákazníkov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) 

      1. Prenos realizujeme iba v prípade, že príslušná tretia krajina alebo medzinárodná organizácia zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov. Tento postup realizujeme na základe toho, že dotknutá tretia krajina alebo organizácia poskytuje vhodné ochranné mechanizmy, vrátane uplatniteľných práv subjektov údajov a efektívnych právnych prostriedkov pre subjekty údajov.
      2. Európska komisia uznala, že Andorra, Argentina, Kanada (len pre obchodné organizácie), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj a Spojené štáty americké (obmedzené na rámec Privacy Shield) poskytujú odpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Tieto krajiny sú preto považované za bezpečné destinácie pre prenos osobných údajov.


     • Ako sú osobné údaje spracovávané?

      Osobné údaje spracovávame manuálne aj pomocou automatizovaných systémov. Každý proces spracovania je starostlivo zaznamenaný, aby sme zabezpečili plné dodržiavanie platných právnych predpisov. Tento prístup nám umožňuje zaručiť maximálnu možnú úroveň ochrany a bezpečnosti vašich údajov a zároveň efektívne spravovať a analyzovať údaje na zlepšenie našich služieb.


     • Aké sú práva subjektov údajov?

      1. Ak chcete uplatniť svoje práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v úvode týchto zásad. Overenie vašej identity vykonáme primeraným spôsobom. V prípade opakovaných, zjavne neodôvodnených alebo neprimeraných žiadostí si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok alebo tieto žiadosti odmietnuť.
      2. Máte právo vedieť, či a ako spracovávame vaše osobné údaje. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k nim. V prípade, že budete chcieť opakovane informácie o spracovaní vašich osobných údajov, môžeme vám účtovať primeraný poplatok za poskytnutie kópie týchto údajov, ktorý odráža naše administratívne náklady spojené s vybavením vašej žiadosti.
      3. Ak zistíte, že údaje, ktoré o vás spracovávame, nie sú presné alebo sú neúplné, máte právo požadovať, aby boli tieto údaje opravené alebo doplnené. Zabezpečíme opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technologické a procesné možnosti.
      4. Ak zistíte, že vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo spracované, alebo ak dospejete k záveru, že boli spracované nezákonne, máte právo na ich výmaz. V takom prípade nás môžete požiadať, aby sme tieto údaje vymazali, a my vyhovieme vašej žiadosti bez zbytočného odkladu, ak pre ich uchovanie neexistujú zákonné dôvody.
      5. Ak preferujete, aby vaše osobné údaje neboli úplne vymazané, ale namiesto toho bolo ich spracovanie len dočasne obmedzené, máte právo požadovať takéto obmedzenie. Toto právo môžete uplatniť v situáciách, keď napríklad spochybňujete presnosť údajov, ktoré o vás spracovávame, alebo ak sa domnievate, že spracovanie je protiprávne, ale nechcete údaje vymazať. V takom prípade obmedzíme spracovanie vašich údajov do doby vyriešenia vašich námietok.
      6. Máte právo požadovať, aby vaše osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, boli prenesené priamo vám alebo tretej strane podľa vášho výberu. Toto právo na prenositeľnosť údajov umožňuje, aby vaše údaje boli predané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Avšak, ak by plnenie tejto žiadosti mohlo negatívne ovplyvniť práva alebo slobody iných, najmä ochranu osobných údajov tretích osôb, nemusíme byť schopní vašej žiadosti vyhovieť.
      7. Máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sú tieto údaje spracovávané na účely plnenia úloh vo verejnom záujme, výkonu verejnej moci, alebo ak je spracovanie odôvodnené ochranou našich oprávnených záujmov. Ak po vašej námietke nebudeme schopní preukázať prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami, právami a slobodami, spracovanie vašich údajov na základe tejto námietky bezodkladne zastavíme.
      8. Ak bolo spracovanie vašich osobných údajov iniciované na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu možno vykonať jednoducho a malo by byť rovnako jednoduché ako jeho udelenie.
      9. Máte právo byť informovaní, ak nie ste predmetom žiadneho rozhodovacieho procesu založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky vzťahujúce sa na vás alebo by vás podobne významne ovplyvňovalo.
      10. Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov
      11. Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.gov.cz, web: https://uoou.gov.cz/


     • Ako sú spracovávané súbory cookie?

      1. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na zariadenie používateľa pri jeho návšteve. Tieto súbory sú kľúčové pre zabezpečenie plynulého a efektívneho fungovania mnohých internetových služieb. Napríklad pri online nakupovaní umožňujú súbory cookie, aby e-shop zapamätal, čo máte vo svojom nákupnom košíku, aj keď medzitým prechádzate iné stránky. Okrem toho súbory cookie slúžia na ukladanie používateľských preferencií, ako sú jazykové nastavenia alebo informácie pre automatické prihlasovanie, čo uľahčuje a zrýchľuje prístup pri ďalších návštevách stránok.
      2. Súbory cookie tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri zhromažďovaní štatistických dát o správaní používateľov na webových stránkach. Tieto informácie, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky, pomáhajú prevádzkovateľom webov poskytovať lepšie a viac prispôsobené služby.
      3. Podľa doby platnosti sa súbory cookie delia na dva hlavné typy:
       1. Session cookies (dočasné): Tieto súbory cookie sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymažú. Slúžia na uchovanie informácií počas jednej návštevy webu, čo je užitočné napríklad pre udržanie prihlásenia na webe alebo pre zachovanie obsahu nákupného košíka.
       2. Persistent cookies (trvalé): Na rozdiel od dočasných cookies, trvalé cookies zostávajú uložené na zariadení aj po zatvorení prehliadača, a to až do uplynutia ich nastavenej platnosti alebo kým ich používateľ ručne nevymaže. Tieto súbory cookie sa používajú na zapamätanie používateľských preferencií pre dlhodobejšie obdobie a môžu slúžiť napríklad na analýzu návštevnosti webu alebo pre cielenie reklamy.
      4. Súbory cookie na webových stránkach môžu byť klasifikované podľa ich funkcie do niekoľkých kategórií:
      5. Esenciálne cookies: Tieto cookies sú zásadné pre základnú funkčnosť webových stránok. Bez nich by webové stránky nemohli správne fungovať. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré umožňujú prihlásenie do používateľských účtov alebo udržanie obsahu nákupného košíka pri prehliadaní rôznych stránok.
      6. Preferenčné cookies: Tieto cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob správania alebo vzhľad stránky, ako je váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate. Aj keď nie sú pre fungovanie stránky nevyhnutné, zlepšujú používateľskú skúsenosť.
      7. Analytické cookies: Pomáhajú prevádzkovateľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci s webovými stránkami interagujú. Získané informácie sa používajú na zlepšenie používateľského prostredia a zážitku.
      8. Remarketingové cookies: Slúžia na efektívne cielenie a personalizáciu reklamy na základe predchádzajúceho správania používateľa na internete.
      9. Konverzné cookies: Tieto cookies slúžia na analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov tým, že merajú počet objednávok alebo akcií urobených po kliknutí na reklamu.
      10. Sledovacie cookies: V kombinácii s konverznými cookies umožňujú sledovať výkon predajných kanálov a optimalizovať marketingové stratégie.
      11. Okrem vyššie uvedených typov cookies môžu byť na webových stránkach používané aj cookies tretích strán, ktoré umožňujú sledovanie používateľov naprieč rôznymi webovými stránkami. Tieto cookies pomáhajú poskytovať personalizovaný obsah a reklamu aj mimo primárne webové stránky.

      12. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď konverzné cookies samy o sebe neumožňujú identifikáciu používateľa a nie sú považované za osobné údaje, ich použitie spolu s ďalšími údajmi môže viesť k identifikácii. Preto je kľúčové, aby používatelia boli o používaní týchto cookies informovaní a mali možnosť ich použitie ovplyvniť.

     • Kde je možné dozvedieť sa viac o spracovaní osobných údajov a súkromí na internete?

      Pre získanie podrobnejších informácií o spracovaní osobných údajov a súkromí na internete môžete navštíviť niekoľko užitočných zdrojov:
      1. Nastavenie prehliadača a cookies: Vaše prehliadače umožňujú nastavenia, ktoré vám dávajú kontrolu nad cookies. Tieto nastavenia je možné zvyčajne nájsť v sekcii "Nastavenia", "Možnosti" alebo "Pomoc" vášho prehliadača. Tu sú odkazy na pomoc pre najčastejšie používané prehliadače:
      2. Your Online Choices: Na www.youronlinechoices.com/cz/ nájdete informácie o odmietaní cielenej reklamy od niektorých tretích strán.
      3. All About Cookies: Na www.allaboutcookies.org nájdete obecné informácie o cookies, vrátane toho, ako ich spravovať a odstraňovať.
      4. About Ads: Na www.aboutads.info/choices sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých typov reklám od spoločností, ktoré sú členmi iniciatívy samoregulácie pre online behaviorálnu reklamu.
      5. Wikipedia: Pre všeobecné informácie o cookies môžete navštíviť stránku HTTP cookie na Wikipedii.


     • Sú spracovávané aj údaje o deťoch?

      Naše webové stránky nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda zámerne nezískavame. V prípade, že sa dozvieme o neúmyselnom zhromaždení osobných údajov od detí mladších ako 16 rokov, okamžite začneme proces ich odstránenia, pokiaľ nás k ich uchovaniu nezaväzuje právny predpis.


     • Záver

      Právne normy, naše firemné politiky a postupy spracovania osobných údajov podliehajú zmenám. V prípade, že dôjde k aktualizácii našich zásad ochrany osobných údajov, informácie o týchto zmenách zverejníme na našom webe a zaistíme, aby boli tieto informácie k dispozícii. V prípade významnejších úprav týchto zásad alebo ak nás k tomu zaväzuje právna úprava, poskytneme vám informácie vopred. Dôrazne vás žiadame, aby ste sa s týmito zásadami oboznámili a pravidelne ich pri komunikácii s nami alebo pri používaní našich služieb kontrolovali.